×
 

Hoppa till innehållet

Om grundskolan på Montessori Mondial Kista

På vår moderna montessorigrundskola sätts elevens individuella lärprocess i fokus. Vi värdesätter samhörighet över årskurser och mellan elever och pedagoger.

Förskoleklass till årskurs 6

Här på vår grundskola går elever från att de är 6 år i förskoleklassen, tills de är 11–12 år och går i årskurs 6. Vi jobbar med åldersblandade klasser, eller så kallade arbetslag, förskoleklass–årskurs 1, årskurs 2–3 och 4–5. De utgörs av elever och lärare som samarbetar under skoldagen. Det ökar samhörigheten bland elever och pedagoger på skolan, utvecklar barnens sociala förmågor och gör att alla känner alla.

Skoldagen på Montessori Mondial Kista

Alla elever får vid två tillfällen i veckan arbeta med värdegrundsarbete på skoltid och fritidstid. Eleverna arbetar då fokuserat med att utveckla sin självkänsla, självförtroende, gruppkänsla och samarbetsförmåga. Vi har många trevliga skolaktiviteter och traditioner på skolan. Vi satsar på att umgås och göra roliga saker tillsammans för att stärka sammanhållning och kamratskap. Vi håller avslutningar, är med i skoljoggen för ökad rörelse och anordnar FN-middag. Inför jul arrangerar vi Luciafirande och julpyssel, mot våren har vi friluftsdagar och fotbollsturneringar. Och så firar vi förstås Pi-dagen. Här kan du ta del av våra läsårstider.

Bra information: Eleverna bör ha ändamålsenliga kläder dvs kläder efter väder för inom-och utomhusvistelse på skolan. Vi ser gärna att barnen har inneskor.

Vi garanterar barnets läs- , skriv- och räknekunskaper

För oss på Montessori Mondial är det en grundläggande rättighet att kunna läsa, skriva och räkna. Därför har det tagits fram en garanti för att skolorna tidigt ska fånga upp elever och uppmärksamma vilken nivå de befinner sig på kunskapsmässigt. Detta görs genom screeningar och undersökningar för varje elev, där vi mäter deras kunskapsnivå. Det görs för att upptäcka barn som behöver extra stöd i undervisningen, eller de som behöver ytterligare utmaningar. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och genom att tidigt ta tag i detta, kan vi sätta in åtgärder för att hjälpa eleven att utvecklas i sin egen takt och på sitt sätt. Läs gärna mer om hur vi arbetar med kvalitet på skolan.

IUP – Individuella Utvecklingsplaner

Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Det är en plan som tas fram tillsammans med pedagog, elev och vårdnadshavare och skrivs in i SchoolSoft.

Utvecklingssamtal

Skolan kallar till utvecklingssamtal en gång varje termin för ett samtal mellan elev, mentor och vårdnadshavare. Till grund för utvecklingssamtalet ligger barnets IUP, individuella utvecklingsplan, och vi går igenom hur eleven ligger till. Genom detta får vi en bättre möjlighet till ett långsiktigt perspektiv på elevernas lärande.

Fritidsaktiviteter

Vårt fritids ses som en förlängning av skoldagen och aktiviteterna är kopplade till det barnen lär sig i skolan. På fritids går barn från förskoleklassen till årskurs 3. Här hittar du mer information om vår fritidsverksamhet.

Avgift

Skolan är kostnadsfri. Kostnad för fritidshem tillkommer och där vi tillämpar Stockholms maxtaxa för fritidshem.

En glad elev som sitter och skriver

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Kista.