×
 

Hoppa till innehållet

Vår elevhälsa på Montessori Mondial Kristianstad

Elevhälsan ska tillsammans med skolans lärare och övrig personal se till att eleverna har en så bra skol- och lärandemiljö som möjligt, både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga och sociala utveckling.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsoteamet på Montessori Mondial i Kristianstad består av en specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare, skolkurator och rektor. Ett elevhälsoteam finns på skolan med uppdraget att ge elever de resurser som behövs för att underlätta och hjälpa inlärning och utveckling. Det innebär att du som elev kan komma i kontakt med elevhälsan om du exempelvis behöver extra stöttning. Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hur vi arbetar med barnens utveckling här.

En pedagog sitter och pratar med en glad elev

Specialpedagogen

Arbetar i nära samarbete med lärare med att kartlägga, förebygga och undanröja hinder för lärande, planera och genomföra extra anpassningar. De har också en central roll i att kartlägga elevers behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram.

Kuratorn 

Fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorn arbetar med skolans värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete samt elevens lärande, hälsa, trivsel för att motverka kränkningar och diskriminering. 

Skolpsykologen 

Samverkar med pedagogisk personal, genom konsultation och utbildning. Genomför bedömningar och utredningar för att upptäcka psykologiska eller inlärningsmässiga hinder, samt föreslår anpassningar och åtgärder.  

Medicinsk insats och hälsobesök för grundskolan 

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök hos skolans skolsköterska som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal. I årskurs 2 och 6 erbjuds eleverna en tillväxtkontroll. 

Skolsköterskan utför vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet och finns där för våra elever med uppgift att hålla ett medicinskt fokus i elevhälsoteamet och därmed i hela skolan. 

Vårt elevhälsoteam består också av en skolläkare som träffar elever för medicinsk bedömning och kompetens i elevhälsoarbetet. 

Har du frågor om elevhälsan?

Kontakta gärna skolsköterskan på Montessori Mondial Kristianstad så får du svar på dina frågor om elevhälsan.