×
 

Hoppa till innehållet

Vad är montessori­pedagogik?

Kärnan i montessoripedagogik är att ta vara på barnets nyfikenhet och deras eget driv att pröva på och lära sig nya saker. Barnen har längre arbetspass där de uppmuntras att själva välja vad de vill lära sig och arbeta med inom ämnen i kursplanen. Med hjälp av olika montessorimaterial får de inspiration – det kan vara allt från geometriska figurer och pussel till material som låter barnet träna sina sinnen. 

Inom montessoriskolan finns läraren där för att guida genom de första försöken men låter därefter barnet lära sig på egen hand. Genom att följa sin egen drivkraft lär sig barnet på ett mer lustfyllt sätt som också utmanar och utvecklar det egna initiativ- och ansvarstagandet. 

Montessori­pedagogiken på vår för- och grundskola

Inom Montessori Mondial har vi fört samman Maria Montessoris pedagogik och metoder med nutida forskning kring lärandet. Vi utgår alltid från tre perspektiv: eleven, läraren och miljön. Utifrån dessa perspektiv har vi utvecklat vårt gemensamma förhållningssätt inom sju grundläggande områden. Våra grundområden håller ihop i en röd tråd för ett optimalt lärande och är självklara delar i vår skola.

Här nedan förklarar vi hur vi på Montessori Mondial arbetar med olika områden inom montessoripedagogiken!

Pedagog står bakom två elever och hjälper den ena med skolarbete

Den förberedda montessori­miljön

En förberedd och bra utformad miljö är viktigt i en montessoriskola. Barn och elever hos oss får utvecklas i moderna och inspirerande miljöer där de har tillgång till olika arbetsplatser som uppmuntrar till att utforska och experimentera. Rummen är utrustade med hyllor och bord i rätt höjd, vilket gör att material är lättillgängligt. Samtidigt lär sig barnen att var sak har sin plats och läggs tillbaka efter användning.

Frihet under ansvar

Att arbeta fritt och ha inflytande över sin lärprocess är en central del inom montessoripedagogiken. Våra elever har inflytande kring sitt eget lärande och arbetar med egna individuella planeringar där de gör avgränsade val med stöd av läraren utifrån intresse och behov, vilket bidrar till elevernas självständighet.

Genom att vi använder oss av längre obrutna arbetspass värnar vi om koncentrationen och låter eleverna planera sin egen lektionstid med mindre raster under passen.

Lärarens roll och ansvarsområden

Montessoriläraren har ansvar för att väcka elevernas intresse, underlätta för dem att själva söka kunskap, samt se till att de fritt kan lösa sina uppgifter. Lärarnas roll i en montessoriskola kan kort sammanfattas som att de ”lär eleven lära sig själv” vilket de gör genom att vägleda och utmana till att tänka nytt. På så sätt lär vi också eleverna att tro på sig själva och lita till sina egna förmågor. Det är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Intresse och motivation

Vi låter barnen upptäcka kraften i att lära genom att de själva får undersöka och experimentera. Vi arbetar både med fysiskt och digitalt material för att utmana eleverna samt stödja lärandet. Vi tar även med skolan ut i samhället genom studieutflykter som eleverna själva är med och planerar.

Lärande i meningsfulla sammanhang

Vi har ett globalt perspektiv i vårt arbete. Med detta vill vi stimulera den personliga, sociala och mondiala utvecklingen hos eleverna. Eleverna lär sig värna om vår miljö och varandra. Montessoripedagogiken genomsyras av fredstanken och vi uppmuntrar därför till ett engagemang för fred och hållbarhet i vår undervisning.

Åldersblandad undervisning

I vår montessoriförskola och montessoriskola arbetar vi aktivt och på olika vis med gränsöverskridande undervisning. Det kan vara såväl årskurs- som åldersmässigt och inom olika ämnen. Olika åldrar i undervisningen motiverar eleverna och väcker deras nyfikenhet och kan på så sätt bidra till att driva lärandet mot högre resultat.

Rörelse och kognition

Eftersom rörelse är viktigt för både kropp, lärande och motivation så uppmanar vi våra elever att ta rörelsepauser även under lektionstid. Genom möjligheten att byta plats under arbetspass kan eleven hitta den plats som gynnar deras inlärning bäst.

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till Montessori Mondial Nacka.