×
 

Hoppa till innehållet

Kvalitetssäkrad utbildning på Montessori Mondial

Vårt mål är att erbjuda en modern och resultatinriktad montessoripedagogik – av högsta kvalitet. För att kvalitetssäkra våra Montessori Mondial arbetar vi systematiskt och kontinuerligt med att planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Våra kvalitetsmål

Vi bedriver en skola där barnen står i centrum. Här ges barnen frihet samtidigt som de lär sig att ta ansvar. Vi vet nämligen att när naturliga drivkrafter får spelrum växer starka och trygga individer. Att tro på sig själv och lita till sin egen förmåga är den bästa grunden för ett livslångt lärande.

Vi anpassar beprövad montessoripedagogik efter dagens förutsättningar och arbetar utifrån vetenskaplig grund. Här lär barnen sig att ta ansvar för sina egna handlingar och den gemensamma miljön. Vi jobbar ämnesövergripande och har ett globalt perspektiv i allt vi gör. På så sätt stimuleras både den personliga, sociala och mondiala utvecklingen.

Lärare som står och hjälper fyra elever på en lektion

Så jobbar våra lärare och pedagoger

Våra lärare är specialistutbildade inom montessoripedagogik, vilket tillsammans med de anpassade montessorimiljöerna skapar en optimal lärmiljö för elevernas individuella utveckling. I syfte att ge eleverna stöd i sin utveckling analyserar lärarna elevernas kunskapsresultat löpande under läsåret. Vid fyra tillfällen görs även en större analys av elevernas resultat i förhållande till skolans insatser. Denna analys görs av arbetslag och/eller ämneslag med syftet att skapa en heltäckande bild av elevernas resultat. Det kan handla om alltifrån elevernas resultat i matematik i förhållande till lärarnas arbetssätt, till elevernas upplevda trivsel i förhållande till skolans sätt att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. 

Betyg

På höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg för första gången och därefter vid varje terminsavslutning fram till slutbetyget i årskurs 9. Betygsskalan löper från A till F, där betyget E är lägsta godkända nivån och A är den högsta. Betygen ska inte komma som någon överraskning för eleverna eller vårdnadshavarna, utan betygsunderlagen ska kommuniceras löpande, till exempel via utvecklingssamtal eller via digital kommunikation mellan hem och skola. 

Trivsel och trygghet på Montessori Mondial

En trygg studiemiljö är en förutsättning för att lyckas bra i skolan. En viktig del i arbetet för att skapa en trygg studiemiljö tar sin utgångspunkt i varje skolas ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”. I nämnda plan identifierar skolan åtgärder för att skapa en tryggare och säkrare miljö som ska säkerställa att ingen elev utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. Två gånger årligen mäter skolan hur väl arbetet fungerar, en gång på hösten genom den så kallade trygghetsenkäten och en gång i januari genom ”elev- och vårdnadshavarundersökningen” - här följer vi upp hur elever och deras vårdnadshavare trivs med skolan, om de är nöjda och vad som behöver förbättras. Detta är en återkoppling som är viktig för att vi ska kunna tillhandahålla en bra skola och fortsätta utvecklas, så att vi får en ännu bättre studiemiljö för samtliga elever. 

Elever sitter på golvet och spelar brädspel

Kvalitetsrapporter 22/23

Här kan du ladda ner och läsa våra kvalitetsrapporter för läsåret 2022/2023.

Vill du lämna synpunkter på verksamheten?

Vårt mål är att erbjuda en modern och resultatinriktad montessoripedagogik – av högsta kvalitet. Vi vill att du som förälder har högt ställda förväntningar kring utbildningens kvalitet och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister så att vi kan förbättra och utveckla verksamheten.